Om behandlingen

Behandlingen i Hillerød Alkoholbehandling bygger på værdighed og respekt og med filosofien om, at enhver person er unik og ligeværdig.

Behandlingen i Hillerød Alkoholbehandling er gratis for den enkelte klient og kan, hvis det ønskes, foregå anonymt.

Målgruppe:

 • Borgere over 18 år som oplever, at alkohol er kommet til at fylde for meget i hverdagen og deres omgivelser. Venner, familie og kolleger har måske tilkendegivet, at de er bekymrede.
 • Familie og pårørende til indskrevne borgere i Hillerød alkoholbehandling.
 • Kommuner, samarbejdspartnere og virksomheder.

Behandlingsydelser i Hillerød Alkoholbehandling:

Råd og vejledning/ 1. samtale:
Klienten kan rette henvendelse både skriftligt, personligt og telefonisk. Klienten tilbydes en samtale, hvor der tales om, hvordan alkohol påvirker hverdagen, og hvilke behandlingsmuligheder klienten har. I samtalen benyttes MI (Motivation Interviewing) for at afklare, hvilke forandringer klienten ønsker i forhold til sin alkoholproblematik.

Akutbehandling, herunder principper for behandling af abstinenser:
I Hillerød Alkoholbehandling får klienten hjælp til at blive ædru og er der behov, tilbydes medicinsk behandling af abstinenser. Afrusningen vil ske i samarbejde med egen lægekonsulent.
Klienten afruses ambulant ved personligt fremmøde i Hillerød Alkoholbehandling.

Antabusbehandling:
Hillerød Alkoholbehandling tilbyder antabusbehandling. Lægekonsulenten ordinerer og fører tilsyn med antabusudleveringen. Udleveringstidspunkt aftales med den enkelte klient.

Kortlægning, sagsfremstilling og behandlingsplan:
Ved behandlingsstart i Hillerød Alkoholbehandling tilbydes en kortlægning, som gennemføres i forskellige trin, hvor fundamentet er en udredning af alkoholproblemet og en systematisk screening for problemstillinger, der kan påvirke den efterfølgende behandlingstilrettelæggelse. Det er vigtigt, at kortlægningen foregår som et fælles projekt mellem behandler og klient for at skabe en platform for behandlingsplanlægningen. Det kan give mulighed for en konstruktiv feedback til klienten og bidrage til, at ikke blot behandleren men også klienten selv får et bedre overblik over sin situation. Tonen i interviewet er empatisk og anerkendende.
I den systematiske kortlægning screenes for:

 • Alkoholrelaterede somatiske sygdomme
 • Andre somatiske sygdomme
 • Psykiatriske sygdomme
 • Sociale problemer
 • Misbrugshistorie og problematikker
 • Økonomi
 • Uddannelse og arbejde
 • Kriminalitet

Alkoholproblemer øger risikoen for sociale problemer, somatiske problemer, kriminalitet, psykiske problemer og misbrug af andre stoffer eller medicin. Hertil kommer at svære smerter, familiemæssige og/eller arbejdsmæssige problemer, stress, psykiske problemer og problematisk opvækst kan spille sammen i udviklingen af et alkoholproblem. Den systematiske kortlægning giver et overblik over selve alkoholforbruget samt de problemer og lidelser, borgeren i øvrigt lider af, og som kan påvirke behandlingen af alkoholproblemet. Ressourcer og netværk afdækkes ligeledes.

Der kortlægges endvidere, om der er familie og børn, der er påvirket af misbruget.

Lægekonsulenten forestår den lægelige kortlægning i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplan. Ved behov for yderligere fysisk og psykisk udredning henvises til relevant læge.

Kortlægningsforløbet strækker sig over 14 dage og består af 1-2 interviews, en lægesamtale, indhentning af oplysninger hos relevante samarbejdspartnere, udarbejdelse af sagsfremstilling og underskrivning af behandlingsplan. På baggrund af den samlede kortlægning vurderes behandlingsbehov og behandlingsintensitet. Derefter udarbejdes en behandlingsplan, som godkendes og underskrives af klienten.

Individuelt samtaleforløb:
Individuelle samtaleforløb foregår ved den samme behandler, og typisk aftales ugentlige samtaler i det indledende forløb. Der kan være klienter, der har behov for hyppigere samtaler i en periode, eksempelvis 2 samtaler ugentligt. Senere kan der være behov for længere tid mellem samtalerne.

Gruppeforløb:
Oprettes efter behov.
Gruppebehandlingen har max. 8 deltagere og en behandler tilknyttet gruppen. Der arbejdes i hovedtræk med de samme behandlingsmetoder som i de individuelle samtaleforløb. Ved behov kan gruppeforløbet suppleres med individuelle samtaler eller parsamtaler. Nogle gruppeforløb er lukkede, andre har løbende indtag.

Motiverende forløb:
Det motiverende behandlingsforløb varer 12 uger og henvender sig til borgere, der ønsker en afklaring i forhold til alkoholvaner. Borgeren får en øget indsigt og viden, der kan styrke ønske og motivation for forandring af alkoholvanerne.

Behandlingen foregår enten i individuelle samtaler eller gruppe. De individuelle samtaler tilpasses borgerens behov og kan veksle mellem flere samtaler om ugen til minimum en samtale hver 14. dag. Gruppeforløbet strækker sig ligeledes over 12 uger, 1 gang om ugen á 2 timer. Behandlingen veksler mellem undervisning, oplæg, reflektion og individuelle opgaver.

Der arbejdes med temaer som:

 • Forandringsprocesser/ændringscirkel
 • Ambivalens
 • Misbrug/afhængighed
 • Fysiske og psykiske skadevirkninger ved alkoholmisbrug
 • Ressourcer
 • Netværk
 • Psykoedukation

Kognitivt eller Narrativt forløb:
Det kognitive eller narrative behandlingsforløb varer 12 uger og henvender sig til borgere, der arbejder med at fastholde deres beslutning om forandring af deres alkoholvaner. Borgeren arbejder målrettet med tilbagefaldsforebyggelse og personlige temaer.

Behandlingen foregår enten i individuelle samtaler eller gruppe. De individuelle samtaler tilpasses borgerens behov og kan veksle mellem flere samtaler om ugen til minimum en samtale hver 14. dag. Gruppeforløbet strækker sig ligeledes over 12 uger, 1 gang om ugen á 2 timer. Behandlingen veksler mellem undervisning, oplæg, reflektion og individuelle opgaver.

Der arbejdes med temaer som:

 • Introduktion til Kognitiv eller Narrativ metode.
 • Tilbagefaldsproces og forebyggelse.
 • Psykoedukation
 • Personlige temaer og styrker: kommunikation, socialt netværk, følelseshåndtering, alternative strategier, eksternalisering, historiefortælling og alternative historier.

Behandling i eget hjem:
Behandling i eget hjem henvender sig til klienter, som i en periode ikke har mulighed for at møde personligt i Hillerød Alkoholbehandling. Det kan være klienter der har fysiske eller psykiske behov der udelukkende, kan imødekommes i eget hjem.

Behandlingsindholdet er det samme som det motiverende eller kognitivt/narrativt samtaleforløb. Forløbet varer 12 uger med én ugentlig samtale. Der er mulighed for at forlænge forløbet ved behov.

Det er ikke altid muligt, at få behandling i eget hjem. Kontakt os for at høre nærmere.

Efterbehandling:
Efterbehandlingen/TBF følger op på den primære behandling, hvad enten klienten har været i ambulant-, dag- eller døgnbehandling. Der tilbydes både individuelle samtaler og gruppebehandling. Efterbehandlingen vil støtte klienten i at overholde de målsætninger, der er sat i den primære behandling, og opmuntre klienten til at danne et alkoholfrit netværk. Intensiteten af samtalerne/gruppeforløbene kan være 2-4 gange om måneden og kan strække sig over 12 uger.

Samtalerne tilbydes ligeledes til borgere, som har brug for skadesreduktion.

Der arbejdes med individuelle temaer.

Par eller familiesamtaler:
Inddragelse af familie og pårørende i behandlingen er et vigtigt element. Et aktivt misbrug påvirker hele familien i destruktiv retning. Forskning har vist, at uanset metode øges effekten, når de nære relationer inddrages i behandlingsforløbet. Der arbejdes både med individuelle samtaler og gruppeforløb.

Pårørende til klienter, der er indskrevet i Hillerød Alkoholbehandling, har tilbud om et samtaleforløb eller deltagelse i gruppeforløb. De pårørende understøttes i deres muligheder for at navigere hensigtsmæssigt i forhold til den afhængige og eventuelle børn. Behandlingen veksler mellem undervisning, oplæg, reflektion og individuelle opgaver.

Der arbejdes med temaer som:

 • Børn i familier med alkoholproblemer.
 • Alkoholens virkning på relationer.
 • Afklaring af et eventuelt behov for behandling i andet regi.
 • Personlige temaer.

NADA:
NADA er et supplement til den primære behandlingsindsats. Behandlingen tilbydes med henblik på at mindske drikketrang, give indre ro m.m.

Opfølgning på behandlingen:
Klienterne giver ved behandlingsstart tilladelse til, at Hillerød Alkoholbehandling kan kontakte dem efter endt behandling. Første gang efter 3 måneder og dernæst efter 1 år.

Metoder:

For at imødekomme en stor variation og for at sikre, at der kan tilrettelægges et individuelt behandlingstilbud, benytter Hillerød Alkoholbehandling følgende metoder:

 • MI – Motivation Interviewing
 • Kognitiv metode
 • Narrativ metode
 • Løsningsfokuseret metode
 • NADA – akupunktur

Ydelser:

 • Rådgivning og vejledning
 • Kortlægning og behandlingsplan
 • Lægesamtale
 • Antabusudlevering
 • MI – individuelt eller gruppe
 • Omsorg/harm reduction individuelt eller gruppe
 • Kognitivt eller narrativt samtale- eller gruppeforløb
 • TBF (tilbagefaldsforebyggende), individuelt eller gruppeforløb
 • Efterbehandling, individuelt eller gruppeforløb
 • Par eller familiesamtaler
 • Pårørendesamtaler
 • NADA
 • Kurser, undervisning og temadage