Til kommuner

Lovgrundlag
Hillerød Alkoholbehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling efter
Sundhedslovens §141.

Godkendelse
Hillerød Alkoholbehandling er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden og er optaget på Tilbudsportalen.

Samarbejdsaftaler
Hillerød Alkoholbehandling har samarbejdsaftale med Allerød Kommune og Hillerød Kommune.

Kommunens forpligtelse på alkoholområdet
Ifølge sundhedslovens § 141 skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling. Borgeren har ret til frit at vælge ambulant alkoholbehandling og er således ikke bundet af kommunens eget alkoholbehandlingstilbud. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig med ønske om behandling. Behandlingen er gratis for borgeren og skal – hvis det ønskes – gennemføres anomymt.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er en variation af offentlige og private behandlingstilbud.

Målgruppe

 • Borgere over 18 år som oplever, at alkohol er kommet til at fylde for meget i hverdagen og deres omgivelser. Venner, familie og kolleger har måske tilkendegivet, at de er bekymrede.
 • Familie og pårørende til indskrevne borgere i Hillerød alkoholbehandling.
 • Kommuner, samarbejdspartnere og virksomheder.

Ydelser

 • Rådgivning og vejledning
 • Kortlægning og behandlingsplan
 • Lægesamtale
 • Antabusudlevering
 • Afrusning
 • Primær behandling
 • Efterbehandling, individuelt eller gruppe
 • Par- eller familiesamtaler
 • Pårørendesamtaler
 • NADA – akupunktur
 • Kurser, undervisning og temadage
Læs mere om ydelser og behandlingsforløb her..
 

Takster
(tryk på billedet for større visning)

 

 

Samarbejde med borgerens hjemkommune
Hillerød Alkoholbehandling ønsker at samarbejde med borgerens hjemkommune, hvis dette ønskes, for at skabe en helhedsorienteret indsats til gavn for borgeren. Henvises borgeren fra kommunen, og borgeren giver sit samtykke til samarbejdet, fremsender Hillerød Alkoholbehandling gerne behandlingsplan og status for behandlingen.

Samarbejde med virksomheder
Hillerød Alkoholbehandling samarbejder med virksomheder, som har ansatte med et alkoholmisbrug. Vi yder gerne rådgivning og vejledning i forhold til alkoholpolitikker og ansatte, der har brug for behandling for deres alkoholmisbrug.

Hillerød Alkoholbehandling yder ligeledes behandling for virksomheders ansatte enten i virksomheden, hvis dette ønskes, eller ved medarbejderens fremmøde i Hillerød Alkoholbehandlings lokaler.

Samarbejde med andre
Hillerød Alkoholbehandling yder gerne generel rådgivning og vejledning i forhold til alkoholproblematikker. Vi tilbyder konsulentbistand ved samtaler vedrørende alkoholproblematikker og temadage/undervisning.

Betalingsbetingelser

Kommuner:
Løbende måned

Virksomheder:
Løbende måned

Selvbetalere:
Kontant pr. gang eller samlet behandlingsudgift ved behandlingens startdato.

Sundhedsstyrelsen har i 2012 offentliggjort en rapport som viser kommunernes omkostninger forbundet med overforbruget af alkohol.

Rapporten viser at:

 • Der er fundet årlige kommunale meromkostninger svarende til samlet set 3,1 mia. kr. blandt borgere med et overforbrug af alkohol. Dertil kommer betydelige regionale sundhedsomkostninger samt kommunale omkostninger, som ikke har kunnet medregnes i analysen, herunder hjemmepleje og kommunal genoptræning.
 • Omkostninger i en gennemsnitskommune med 50.000 borgere er på 28,3 mio. kr. årligt, fordelt på 18,6 mio. til overførselsindkomster, 4,2 mio. kr til kommunal medfinansering af sundhedsydelser og 5,4 mio. kr. til anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge.
 • For en person i alkoholbehandling er den årlige kommunale meromkostning på 55.421 kr., når der sammenlignes med en tilsvarende person uden et overforbrug af alkohol.
 • For individer med alkoholrelateret sygehuskontakt er den kommunale årlige meromkostning på 68.901 kr.
 • De kommunale udgifter til overførselsindkomster er 2,5-3 gange højere blandt de med overforbrug af alkohol sammenlignet med de uden overforbrug. Dette svarer til et årligt gennemsnitligt merforbrug på ca. 40.000 kr. per person med overforbrug af alkohol.
 • De årlige kommunale meromkostninger forbundet med diverse hjælpeforanstaltninger til børn af alkoholoverforbrugere er på mellem 30.000 og 50.000 kr. per barn relativt til kontrolgrupperne.
 • Udgifterne, forbundet med den kommunale medfinansiering i sundhedsvæsenet, er 2,5 gange højere blandt borgere med et alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. I gruppen af borgere med et overforbrug, der har alkoholrelateret sygehuskontakt, er meromkostningerne på 15.000 kr. per person. De kommunale sundhedsudgifter udgør dog kun knap en fjeredel af de samlede sundhedsomkostninger. Såfremt de regionale sundhedsomkostninger inkluderes, stiger omkostningsforskellen på borgere med og uden overforbrug af alkohol således markant.

Denne analyse omfatter langt fra alle med alkoholoverforbrug, som det kunne være relevant at inddrage. Jf. en rapport fra Center for Alkoholforskning ved Syddansk Universitet vurderes der at være omkring 140.000 alkoholafhængige i Danmark. Forestiller man sig, rent hypotetisk, at denne gruppe har et forøget forbrug af kommunale ydelser, der er sammenligneligt med det, der er fundet i denne rapport, stiger de samlede omkostninger til 7,8 mia. kr. I forhold til en kommune med 50.000 borgere svarer det til 70 mio. kr.

I det omfang det er muligt at nedbringe omkostningerne knyttet til alkoholoverforbruget, er der således et betydeligt besparelsespotentiale. Det mulige besparelsespotentiale kan sammenholdes med kommunernes udgifter til alkoholbehandling, der i 2010 på landsplan udgjorde 283,5 mio. kr.

Det mener Hillerød Alkoholbehandling
Konklusionen på denne rapport må derfor være, at det kan betale sig økonomisk og menneskeligt for kommunerne at deres borgere søger behandling for deres alkoholoverforbrug!

Læs hele rapporten her eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.